„Jest lepší jednu duši vésti než vlastniti vše, co na zemi jest, neboť dokud jest tato vedená duše ve stínu Stromu božské jednoty, tak se bude jí i tomu, kdo ji vede, něžné milosti Boží dostávati, kdežto vlastnictví pozemských věcí v době smrti pomine.“ — Báb

 


Já jsem ten Prvotní bod, ... z něhož všechny stvořené věci vytvořeny byly … Jsem Tváří Boha, jejíž nádhera nikdy nemůže zastřená býti, světlo Boha, jehož zář nemůže nikdy uhasnouti… Jsem jedním z podpěrných pilířů Prvotního slova Božího. Kdokoliv Mě rozpoznal, poznal vše, co pravdivé a správné jest, a dosáhl všeho, co dobré a patřičné jest … Látka, ze které Mne Bůh vytvořil, není prachem, ze kterého byli vytvořeni ostatní. Udělil Mi to, co světaznalí nikdy nepochopí a věrní nikdy neobjev.

- Tablets and Addresses (Desky a proslovy)

 


Já jsem, Já jsem, Já jsem Přislíbený!
Já jsem Ten, Jehož jméno jste po tisíc let vzývali, při Jehož zmínce jste vstávali, Jehož příchodu svědky toužili jste býti a pro hodinu Jehož Zjevení k Bohu jste se modlili, aby ji urychlil. Vpravdě, pravím, přikazuje se národům Východu i Západu Mé slovo poslouchati a věrnost Mé osobě přísahati.

- citovaný Shoghi Effendim v God Passes By

 


Kdyby to bylo Naším přáním, … jest v Naší moci prostřednictvím jediného písmena Našeho Zjevení donutiti svět i vše, co v něm jest, aby pravdu Naší Věci rozpoznal za méně než okamžik.

- Výňatky z Qayyúmu’l-Asmá’

 


S každým jedním Prorokem, kterého jsme seslali v minulosti, jsme ustavili samostatnou Smlouvu týkající se „Vzpomínky Boha“ a Jeho Dne. V říši slávy a skrze sílu pravdy jest „Vzpomínka Boha“ a Jeho Den zjeven před zraky andělů kroužících kolem Jeho sídla milosrdenství.

- Výňatky z Qayyúmu’l-Asmá’

 


Bayán celou slávu svou odvozuje od Toho, Koho Bůh projeví*. Všechna požehnání nechť připadnou tomu, kdo v Něho věří, a běda tomu, kdo Jeho pravdu odmítá.

- citovaný Shoghi Effendim v Bahá’u’lláhův světový řád
[* Ten, Koho Bůh projeví je titul, kterým Báb odkazuje na Bahá’u’lláha]

 


Jest zřejmé a jasné, ... že cílem všech předchozích Zřízení vydlážditi cestu pro příchod Muhammada, Apoštola Božího, bylo. A tato, spolu s islámským zřízením, za svůj cíl Zjevení veřejně oznámené Qá’imem zas měla. Účelem tohoto zjevení stejně jako těch, jež mu předcházela, příchod Víry Toho, Koho Bůh projeví, podobným způsobem oznámiti bylo. A tato Víra – Víra Toho, Koho Bůh projeví – spolu se všemi předchozími zjeveními má následně za cíl Projev, Jenž po ní následovati má. A toto zjevení, o nic méně než všechna předchozí zjevení, cestu pro zjevení, jež poté následovati má, připraví. Proces východu a západu Slunce pravdy tak do nekonečna pokračovati bude – proces, který začátku nemá a konce míti nebude.

- Perský Bayán, Váhid IV, kapitola 12
» více


Jest lepší jednu duši vésti než vlastniti vše, co na zemi jest, neboť dokud jest tato vedená duše ve stínu Stromu božské jednoty, tak se bude jí i tomu, kdo ji vede, něžné milosti Boží dostávati, kdežto vlastnictví pozemských věcí v době smrti pomine. Stezka k vedení jest stezkou lásky a soucitu, nikoli síly a nátlaku. Takto Bůh postupoval v minulosti a takto bude postupovat i v budoucnosti! On přiměje toho, koho se Mu zlíbí, vstoupiti do stínu Své milosti. On jest vpravdě Nejvyšším ochráncem, nadevše Štědrým.

Pro žádnou duši úžasnějšího ráje není, nežli býti vystavena Projevu Božímu v Jeho Dni, slyšeti Jeho verše a uvěřiti jim, dosáhnouti Jeho přítomnosti, kterážto není ničím jiným než přítomností Boha, plaviti se po moři nebeského království Jeho libosti a pojísti vybraného ovoce z ráje Jeho božské Jednosti.

- Perský Bayán, Váhid II, kapitola 16

 


Ze všech poct, které jsem složil Tomu, Jenž přijde po Mně, jest tato největší, Mé písemné doznání, že žádná Moje slova Ho přiměřeně popsati nemohou a žádný odkaz na Něj v Mé Knize, Bayánu, Jeho Věc plně nedoceňuje.

- citovaný Shoghi Effendim v Bahá’u’lláhův světový řád

 


Boha uctívej tak, aby, pokud uctívání tvé tě k ohni zavede, to nikterak zbožňování tvé nezměnilo, a podobně i pokud odměnou tvou ráj bude. Takovéto a pouze takovéto by mělo uctívání býti, jež přísluší jednomu Pravému Bohu. Pokud bys Ho ze strachu uctíval, bylo by to na posvátném Dvoře Jeho přítomnosti nevhodné a za skutek, jenž Jednosti Jeho bytí jsi zasvětil, by to pokládáno býti nemohlo. Anebo pokud by zrak tvůj na ráji spočíval a tys Jej uctíval, a přitom se podobnou nadějí kojil, učinil bys ze stvoření Božího společníka Jeho, nehledíc na skutečnosti, že po ráji lidé touží.

Oheň i ráj se před Bohem sklánějí a koří. Co jest Jeho podstaty hodno, jest uctívati Ho pro Něj Samého, beze strachu z ohně či bez naděje na ráj.

Ačkoliv, když pravé uctívání proneseno jest, věřící před ohněm zachráněn jest a do ráje zalíbení Božího vstoupí, leč motivem skutku jeho by toto býti nemělo. Přízeň a milost Boží nicméně v souladu s nezbytnostmi moudrosti Jeho nevyzpytatelné proudí.

Nejpřijatelnější modlitbou jest modlitba pronesena s nejvyšší duchovností a zářící radostí; její prodlužování Bohu milé nikdy nebylo a není. Čím více odpoutaná a čistší modlitba, tím přijatelnější v přítomnosti Boží jest.

- Perský Bayán, Váhid VII, kapitola 19

 


Dobře jest tomu, … kdo upře svůj zrak na Bahá’u’lláhův řád a vzdá díky svému Pánu! Protože On bude zajisté projeven. Bůh to vskutku neodvolatelně nařídil v Bayánu.

- citovaný Nabílem v The Dawn-Breakers

 


Nedbejte svých slabostí a chyb, upřete svůj zrak na nepřemožitelnou moc Pána, svého Boha, Všemohoucího. Nezpůsobil snad v minulých dnech, že Abraham, navzdory Své zdánlivé bezmocnosti, zvítězil nad Nimrodovými vojsky? Neumožnil snad Mojžíši, jehož jediným společníkem byla Jeho hůl, přemoci faraóna a jeho voje? Neustanovil snad nadvládu Ježíše, chudého a ubohého, jakým byl v očích lidí, nad spojenými silami židovského lidu? Nepodrobil snad barbarské a bojovné kmeny Arábie svaté a přeměňující kázni Muhammada, Svého Proroka? Povstaňte v Jeho jménu, plně v Něho vložte svoji důvěru a buďte ujištěni o konečném vítězství.

- citovaný Bahá’u’lláhem v Bahá’u’lláhovy vybrané spisy

 


Jeden ke druhému láskyplně pozorní buďte, a tím záležitosti své vylepšujte. Naleznete-li mezi sebou někoho, koho žal sužuje, zármutek jeho zažeňte způsobem jakýmkoli, jenž v moci vaší jest, a pokud byste někoho našli, koho chudoba drtí, obohaťte ho, jak jen toho schopni jste. Pokud mezi sebou někoho najdete, kdo ponížený jest, povyšte ho, jak jenom můžete, a pokud někoho naleznete, kdo do nevědomosti zahalen jest, vzdělávejte ho, jak jen vám to schopnosti vaše dovolí. Najdete-li mezi sebou někoho, kdo svobodný jest, podle schopností svých nejlepších mu pomozte se oženiti, v souladu s božským zákonem, a naleznete-li někoho, kdo v tísni jest, klidu mu dodejte prostředkem jakýmkoli, jež v moci vaší jest.... Na druhé pohlížejte očima stejnýma, jimiž na sebe samé pohlížíte.... Jestliže mezi sebou někoho, kdo hladoví, naleznete, vpravdě mu pošlete, jak jen to v moci vaší jest, jídlo způsobem takovým, že srdce jeho zarmouceno nebude, a pokud někoho, kdo šatu postrádá, najdete, šatem ho opatřete tím nejdůstojnějším způsobem, jak jen toho mocni jste. Pročež na sebe a majetky své nehleďte, ale spíše na Boha, Jenž stvořil vás a z království Svého obdařil vás tím, co údělem vaším jest, patřete.

- Kitábu’l-Asmá’

» Báb Výňatky z perského Bayánu

 

» více

 


Dějiny Bahá’í víry:

Poznámka: