„To, že tak krátký úsek odděloval toto nejmocnější a nejúžasnější Zjevení od Mého předešlého Projevu, je tajemství, které žádný člověk nemůže odhalit, a záhada, kterou žádná mysl nepochopí.“ — Bahá’u’lláh (promlouvající hlasem Boha)

 

Historické záznamy se shodují na tom, že Báb byl výjimečným dítětem. Narodil se 20. října 1819 a byl obdařený neobvyklou moudrostí a ušlechtilostí. Jeho otec zesnul, když byl Báb malým dítětem. Vychovával Ho Jeho strýc, který Ho poslal do školy. Učitel však rychle rozpoznal výjimečnost svého žáka a přivedl Jej zpět domů s tím, že nemá, co by Ho učil. Báb všechny překvapoval Svými znalostmi, argumenty a vysvětleními složitých náboženských otázek. Když dospěl, začal pracovat v rodinném obchodě Svého strýce. Jeho poctivost a zbožnost si brzy získaly úctu ostatních obchodníků, se kterými přišel do kontaktu. Byl také známý Svou laskavostí a štědrostí vůči chudým.

Ve věku necelých dvaceti pěti let dne 23. května 1844 v Šírázu uskutečnil prohlášení Svému prvnímu učedníkovi, Mullá Husaynovi, že je Přislíbeným Poslem Božím, na Jehož příchod lidé po staletí čekají. Bylo to den předtím, než byl na opačné straně světa odeslán první telegram. Z Baltimoru do Washingtonu přenášely dráty poselství „Co Bůh učinil“.

Poté, co se k Bábovi připojilo prvních osmnáct učedníků, které nazval Písmena Živoucího, se Báb vydal na pouť do Mekky a Mediny, kde Své Poselství vyhlásil veřejně v mešitách. Báb povstal s takovou silou, že otřásl základy náboženství, morálky, zvyků a obyčejů Persie a ustanovil nová pravidla, nové zákony a nové náboženství. Písmena Živoucího neohroženě šířila nové učení a počet následovníků Bába rychle rostl.

I když se Ho vláda, téměř všichni členové duchovenstva a představitelé veřejnosti snažili zničit a pokořit, nepodařilo se jim to. Mnoho lidí s radostí obětovalo své životy za Jeho Víru a pospíchali na planinu mučednictví.

Oznámil Svým stoupencům radostné zprávy o zjevení Slunce Bahá a připravil je, aby v Něj uvěřili. Proto Bahá’í věřící pohlížejí na vznik Bábí víry jako na začátek Bahá’í víry; účel Bábí víry byl totiž naplněn v okamžiku, kdy Bahá’u’lláh v roce 1863 oznámil, že On je tím Přislíbeným, Kterého Báb předpovídal.

Bahá’u’lláh o Bábovi napsal:

„To, že tak krátký úsek odděloval toto nejmocnější a nejúžasnější Zjevení od Mého předešlého Projevu, je tajemství, které žádný člověk nemůže odhalit, a záhada, kterou žádná mysl nepochopí.“

„Rci: Nenaslouchali jste Hlasu Volajícího na poušti Bayánu, který vám přinesl radostnou zvěst o příchodu vašeho Pána, Nejmilosrdnějšího? Hle! On přišel v bezpečném stínu Svědectví, oděn nezvratnými důkazy a ti, kdo v Něj opravdu věří, pohlížejí na Jeho přítomnost jako na ztělesnění Božího království. Požehnán ten, kdo se k Němu obrátí, a běda tomu, kdo Ho popře či o Něm pochybuje.“

Shoghi Effendi, Strážce Bahá’í víry vysvětluje:

„Draze milovaní přátelé! Další základní pravdou, kterou Bahá’u’lláhovo Poselství naléhavě vyhlašuje a na které musí jeho následovníci neústupně trvat, je, že Báb, zahajovatel Bábí zřízení, se naprosto oprávněně řadí k soběstačným Projevům Božím, že byl obdařen svrchovanou silou a pravomocemi a uplatňuje všechna práva a výsady úřadu nezávislého Proroka. To, že se Báb nemá považovat za pouhého inspirovaného Předchůdce Bahá’í zjevení a že v Jeho osobě, jak to On Sám v perském Bayánu dosvědčuje, byl naplněn záměr všech Proroků, kteří přišli před Ním, je pravda, kterou jsem, podle svého názoru, povinen vyložit a zdůraznit.“

» více

 


Dějiny Bahá’í víry:

Poznámka: