Úřady v naději na vymýcení nové Víry nechaly
9. července 1850 Bába na dvoře vojenských kasáren
v Tabrízu veřejně popravit.

 

Historický úvod

Rané období 19. století bylo v mnoha zemích dobou očekávání příchodu Mesiáše. V Evropě i Americe skupiny jako např. templáři a millerité věřily, že v křesťanských písmech našly důkaz, že se blíží návrat Ježíše Krista. Podobný neklid panoval i na Středním východě v souvislosti s přesvědčením, že se blíží naplnění některých proroctví Koránu.

V roce 1844 mladý obchodník z města Šírázu v Íránu, který přijal titul Báb (což česky znamená „brána“), vyhlásil, že přináší nové zjevení od Boha. Vyzýval lidi, aby sami hledali pravdu a připravovali se na příchod „Toho, Koho Bůh projeví“ – dalšího Božího Posla, většího než On Sám, Který měl přijít brzy a přinést věk míru a blahobytu, jenž je už tak dlouho přislíben v islámu, judaismu, křesťanství a v ostatních světových náboženstvích.

Báb napsal mnoho modliteb, komentářů, hlubokých úvah a dalších spisů. Vyzdvihoval vysoká morální měřítka, zastával se chudých, vyzýval k pokroku žen, zasazoval se za všeobecné vzdělání a studium věd – radikální myšlenky v tehdejší společnosti pod nadvládou náboženské ortodoxie.

Báb rychle získával mnoho následovníků a nové náboženské hnutí se se svými novými myšlenkami šířilo jako prudký požár po celém Íránu. Tento velký růst však vyvolal silné obavy zejména mezi náboženskými vůdci, kteří v Bábí hnutí spatřovali ohrožení své moci a prestiže. Bábovi stoupenci byli pronásledováni a Sám Báb byl opakovaně vězněn. Nicméně Jeho následovníků stále přibývalo.

Úřady nakonec přistoupily k radikálnímu řešení a v naději na vymýcení nové Víry nechaly 9. července 1850 Bába na dvoře vojenských kasáren v Tabrízu veřejně popravit.

Žádná pozemská síla však nemohla uhasit světlo, které Báb ve Své zemi zapálil. Jeho následovníci i po smrti svého milovaného vytrvali a nadále šířili Jeho poselství. Ostatky Bábova těla tajně ukrývali po 60 let, dokud nebyly uloženy k odpočinku na důstojném místě.

Bábova svatyně v Haifé

 

» více


Dějiny Bahá’í víry:

Poznámka: