„Ve světě bytí neexistuje nic líbeznějšího než modlitba... Stav modlitby a úpěnlivé prosby je tím nejblaženějším stavem.“   — ‘Abdu’l-Bahá

 


Patří se, aby služebník po každé modlitbě pokorně poprosil Boha, aby zahrnul jeho rodiče milostí a odpuštěním. Načež se pozvedne Boží volání: „Tisíc po tisíci bude to, cos žádal pro rodiče své, tobě vynahrazeno!“ Požehnaný jest ten, kdo vzpomíná svých rodičů, když důvěrně rozmlouvá s Bohem. Není vpravdě jiný Bůh než On, Mocný a Nejmilovanější.

 


Je nějaký Vysvoboditel z těžkostí krom Boha? Rci: Chválen buď Bůh! On je Bůh! Všichni jsou Jeho služebníci a všichni se řídí Jeho příkazem!

 


Ó Pane! U Tebe hledám útočiště své a ke všem Tvým znamením obracím srdce své.
Ó Pane! Ať na cestách či doma, v zaměstnání či v práci veškerou důvěru svou v Tebe vkládám.
Poskytni mi svou postačující pomoc, nechť stanu se nezávislým na všech věcech, ó Ty, Jenž jsi nepřekonatelný v milosti Své.
Věnuj mi můj díl, ó Pane, jak se Ti zlíbí, a dej, ať spokojen jsem s čímkoli, cos pro mne určil.
Tobě náleží neomezená pravomoc přikazovat.

 


Ó můj Bože, ó můj Pane!
Snažně Tě prosím, odpusť mi, že jsem hledal jiné potěšení než potěšení z lásky Tvé, jinou útěchu než blízkost Tvou, jiné štěstí než spokojenost Tvou či jinou činnost než rozmlouvání s Tebou.

 


Rci: Bůh postačuje všem věcem a nade všechny věci a nic na nebesích ani na zemi nepostačuje, jen Bůh. Vpravdě, On Sám v Sobě jest Vědoucí, Zachovávající, Všemocný.

 


Ve Jménu Boha, Pána přemocného majestátu, Ničím Nepřekonatelného. Posvěcen budiž Pán, v Jehož rukou spočívá zdroj vlády. Tvoří, cokoliv se Mu zachce, Slovem Svým „Buď“ a ono jest. Jemu moc svrchované vlády doposud náležela a Jeho navždy zůstane. Mocí příkazu Svého dává vítězství tomu, komu se Mu zachce. On jest vpravdě Mocný, Všemohoucí. Jemu náleží všechna sláva a majestát v království Zjevení a Stvoření a všeho, co se mezi nimi prostírá. On jest vpravdě Mocný, Nade vše slavný. Odevždy byl Zdroj nezdolné síly a zůstane tak navždy. Vpravdě jest On Pán mocný a silný. Všechna království nebe a země jsou Boží a moc Jeho převyšuje vše. Všechny poklady země a nebes a všeho mezi nimi jsou Jeho a ochrana Jeho se prostírá nade vším. On jest Stvořitel nebes a země a všeho, co mezi nimi se prostírá, a vpravdě jest On svědkem všech věcí. On jest Pán Dne zúčtování všem, kdož dlí na nebesích a na zemi a mezi nimi, a v účtování Bůh rychlý jest. Udává míru všem, kdož jsou na nebesích a na zemi a všude mezi nimi. On, vpravdě, jest Nejvyšší Ochránce. V sevření Svém drží klíče nebe i země a všeho mezi nimi. Dary uděluje dle Svého vlastního přání mocí příkazu Svého. Vpravdě Jeho milost zahrnuje vše a On jest Vševědoucí.

 


Rci: Bůh mi postačuje, jest Tím, Kdo v sevření Svém království všeho drží. Mocí armád Svých nebes i země i všeho, co se mezi nimi prostírá, zprostřed Svých služebníků toho, koho se Mu zlíbí, ochraňuje. Bůh, vpravdě, vše pozorně opatruje.

 

» Mullá Husayn [Příběhy raných věřících]

 


Dějiny Bahá’í víry:

Poznámka: