Učení

Bahá’u’lláh učil, že ve skutečnosti existuje jen jeden Bůh, jeden stejný Stvořitel, kterého uznávají všechna velká náboženství světa. Jeho podstata je pro nás lidi nepochopitelná.

Bůh

Bůh nás ale neponechává bez vedení a posílá nám své Posly, kteří nám zjevují Jeho Vůli.

Mezi představitele těchto vyjímečných Božích Poslů, kteří k nám čas od času přichází, poskytují nám vedení a naplňují nás energií pro materiální i duchovní rozvoj patří Zoroaster, Budha, Krišna, Mojžíš, Ježíš, Mohamed a nyní také Báb a Bahá’u’lláh.

Všichni přináší učení s obecně platnými lidskými hodnotami a jsou impulzem pro nový rozvoj civilizace.

Projevy Boží

Bahá’u’lláh odkazuje k Poslům jako k “Projevům” Božím. Jejich postavení je ve světě stvoření jedinečné a unikátní. Mají dvojí přirozenost, jak lidskou, tak nebeskou, ale nejsou samotným Bohem.

Pro vysvětlení tohoto konceptu obrazně užívá analogii zrcadla, které dokonale odráží slunce. Pokud vyleštěné zrcadlo nastavíme směrem ke slunci, uvidíme jeho dokonalý obraz v zrcadle.

„Tato posvěcená Zrcadla… jsou všichni do jednoho pozemskými Zastánci Toho, Jenž jest Středem vesmíru, jeho podstatou a konečným Smyslem. Od Něj přichází jejich poznání a síla, od Něj získávají Svou svrchovanost. Krása jejich tváří pouze zrcadlí Jeho podobu a jejich zjevení je jen znamením Jeho nesmrtelné slávy.“ – Bahá’u’lláh

Postupné Zjevování

I když je celé lidstvo nesmírně rozmanité, všechna velká náboženství pochází ze stejného zdroje sousledných kapitol jedné Víry Boží. Bahá’u’lláh tuto skutečnost popisuje jako „neměnou Víru Boží“ a Bahá’í svaté texty odkazují k tomuto následnému zjevení od Boha jako k „postupnému zjevování”.

Všechna velká náboženství tak následují jedno po druhém v sousledných etapách neustálého zjevování jedné Víry.

„Před Bohem svědčím, že jeden každý z těchto Projevů byl seslán řízením Vůle Boží a z Božího Záměru, že jeden každý z nich byl nositelem zvláštního Poslání a že jednomu každému z nich byla svěřena božsky zjevená Kniha. “

– Bahá’u’lláh

Základní principy

Princip jednoty lidstva je ústředním bodem, který charakterizuje Bahá’u’lláhovo učení. Bahá’u’lláh učil, že lidstvo je po dlouhém a turbulentním dospívání na prahu dospělosti, kdy bude možné ustanovit globální a spravedlivou společnost.

K dosažení tohoto úkolu Bahá’í Víra předepisuje zákony osobní morálky a chování, tak jako i sociální zákony a principy, aby mohla být jednota lidstva ustanovena.

Bahá’í věří, že:

 • Smyslem života je poznat Boha a uctívat jej, získávat ctnostnou povahu, zasazovat se o jednotu lidstva a přispívat k neustále se rozvíjející civilizaci.
 • Lidstvo bylo stvořeno jedním Bohem a je součástí jedné lidské rodiny.
 • Práce, která je vykonaná v duchu služby, je formou uctívání.

Bahá’í se snaží uplatňovat:

 • Nezávislé hledání pravdy.
 • Denní modlitbu a komunikaci s Bohem.
 • Život zasvěcený službě lidstvu.
 • Přátelství s následovníky všech náboženství.
 • Vysoké morální principy jakými jsou důvěryhodnost, čistota a čestnost.
 • Vyhýbání se materialismu, stranickému systému politických stran, alkoholu, drogám a hazardu.

Mezi sociální principy patří:

 • Odstranění předsudků.
 • Rovnoprávnost mužů a žen.
 • Duchovní řešení ekonomických problémů.
 • Odstranění extrémů chudoby a bohatství.
 • Ustanovení světového společenství národů.
 • Rozpoznání skutečnosti, že všechna náboženství mají stejnou podstatu a jednotný cíl.
 • Harmonie vědy a náboženství jakou dvou doplňujících se systémů poznání.
 • Přijmutí pomocného světového jazyka, univerzálního písma, měny a systému měr a vah.
 • Zajištění vzdělání pro všechny.