Dvousetleté výročí narození Bahá’u’lláha (1817-2017)

20 June, 2017

Bahá’u’lláh (1817-2017)

Bahá’u’lláh (1817-2017)

Bahá’u’lláhovo zjevení

Tento rok uplyne dvě stě let od narození Bahá’u’lláha, Proroka žijícího v 19. století, jehož rostoucí vliv je nejpozoruhodnějším jevem současných dějin náboženství.  Bahá’u’lláh (1) se narodil 12. listopadu 1817 v Persii a ve věku 27 let započal misi, která si postupně získala mysl a oddanost několika miliónů lidí prakticky každé rasy, kultury, třídy a národa na Zemi. Tento fenomén nemá obdoby v současném světě, ale styčné body je možno vypozorovat v postupných změnách směru vývoje v historii lidstva, protože Bahá’u’lláh se neprohlásil za nikoho menšího než Posla Božího pro věk dospělosti lidstva, Nositele Božího Zjevení, které naplní přísliby dřívějších náboženství a vytvoří duchovní pilíře pro sjednocení národů světa.

Ne-li nic jiného, pak určitě výsledky Bahá’u’lláhova života a učení by měly upoutat naléhavou pozornost kohokoli, kdo věří, že přirozenost člověka je ve své podstatě duchovní a že budoucí uspořádání naší planety musí být tímto aspektem prodchnuto. Dokumentace je připravena k podrobnému prozkoumání. Ve své historii má lidstvo vůbec poprvé dostupné detailní a ověřitelné záznamy o vzniku nezávislého náboženského systému a o životě jeho Proroka. Rovněž tak viditelný je i ohlas, který víra vyvolala, a to skrze vznik celosvětového společenství, které právem tvrdí, že je mikrojednotkou lidstva.

Bahá’u’lláh, jehož jméno v arabštině znamená „Sláva Boha“, se narodil 12. Listopadu 1817 v íránském Teheránu jako syn bohatého ministra Mírzá Buzurg-i-Núrího.Dali Mu jméno Husayn-‘Alí. Bahá’u’lláh prožil mládí v pohodlí a přepychu. V říjnu 1835 se Bahá’u’lláh oženil s Ásíyih Khánum a narodili se jim tři děti: v roce 1844 syn ‘Abdu’l-Bahá, v roce 1846 dcera Bahíyyih av roce 1848 syn Mihdí. Bahá’u’lláh odmítl kariéru ministra ve vládě, která se mu naskýtala a rozhodl se, že bude věnovat Své úsilí dobročinnosti, která Mu počátkem 40. let 19. století vynesla značnou proslulost coby „Otce chudých“.

Tento privilegovaný život však po roce 1844 rychle skončil, když se stal jedním z hlavních zastánců Bábí náboženství. Bábí víra, předchůdkyně víry Bahá’í, secelým Íránem šířila jako prudký vítr a vyvolala silné pronásledování ze strany náboženských představitelů. Po popravě jejího zakladatele Bába v roce 1850, uvěznili i Bahá’u’lláha a uvrhli Ho do nechval něznámého vězení Síyáh-Chál – Černé jámy. Vládní představitelé doufali, žev tomto vězení zemře. Místo toho se všakvězení stalo místem zrození nového náboženského zjevení. Bahá’u’lláh strávil v Černé jámě čtyřiměsíce, během kterých přemýšlel o plné mrozsahu Svého poslání.

 

„Byl jsem jen člověkemjako jiní, spícím na Svém lůžku. Alehle, ovanuly Mne vánky Přeslavného a naučily Mne poznání všeho, co jest…Tato věc nepocházíze Mne, ale od Toho, který je Všemohoucía Vševědoucí. A přikázal Mi, abych mezizemí a nebem pozdvihl Svůj hlas…“

 

Po propuštění z vězení vyhostili Bahá’u’lláhaz vlasti, a tím se začalo jeho dlouholetévyhnanství plné strastí, věznění a pronásledování. Bahá’u’lláhův zážitek v Černé jámě započal proces náboženského zjevování, díkykterému v následujících 40 letech spatřily světlo světa tisíce knih, desek a listů, kterétvoří základní soubor svatých spisů Bahá’í víry. V těchto spisech Bahá’u’lláh načrtl rámecpro přebudování lidské společnosti navšech úrovních – duchovní, morální, ekonomické,politické i filosofické.

Přečtěte si více